Technical Program

WEAPONS STUDIED UP TO 5th DAN

 • ROKUSHAKU-BŌ (KON) - 六尺棒 (棍)

   

  Hojoundō 1, 2, 3
  Kumibō 1, 2, 3
  Kata+Bunkai: Bo Kihon kata, Shushi no Kon, Chōun no Kon, Sakugawa no Kon,
  Chikin no Kon, Shiishi no Kon, Ufutun-bō

 • TUNKUWA - 柱拐

   

  Hojoundō 1, 2
  Kihon kumite, Renzoku kumite
  Kata+Bunkai: Tunkuwa dai ichi, Tunkuwa dai ni, Hyakushin no Tunkuwa 

 • JŌ - 杖

   

  Kata+Bunkai: Jōjutsu no kata 

 • HASSHAKU-BŌ - 八尺棒

   

  Kata+Bunkai: Sakugawa no Kon  

 • SANSETSUKON - 三節棍


  Hojoundō 1, 2

  Kata+Bunkai: Kata Kakuryu 

 • NUNTIBŌ - 貫手棒

   

  Kata+Bunkai: Nuntibō no kata 

 • NICHŌGAMA - 二丁鎌

   

  Hojoundō 1, 2
  Kihon kumite, Renzoku kumite
  Kata+Bunkai: Kiso Kata, Kama nu Ti 

 • KUWA - 鍬

   

  Hojoundō 1
  Kihon kumite, Renzoku kumite
  Kata+Bunkai: Kuwa nu Ti 

 • SAI - 釵

   

  Hojoundō 1
  Kihon kumite, Renzoku kumite
  Kata+Bunkai: Nichō Sai, Sanchō Sai, Shinbaru nu Sai

 • SŌSETSUKON (NUNCHAKU) - 雙截棍

   

  Hojoundō
  Kihon kumite, Renzoku kumite
  Kata+Bunkai: Nunchaku Kisō kata, Nunchaku no kata, Nunchaku dai Ni 

 • TEKKŌ - 鉄甲

   

  Hojoundō
  Kata+Bunkai: Ryōshin no Tekkō
   

 • ÊKU - 櫂

   

  Hojoundō
  Kata+Bunkai: Chikin Akachu nu Ekudi 

 • MATAYOSHI SAI (TISHAKU) - 又吉釵 (鉄尺)

   

  Hojoundō
  Kata+Bunkai: Shinbaru no Sai 

 • NUNTI SAI - 貫手釵

   

  Nage-waza

 • TINBĒ+BANTŌ (YAMAGATANA) - 籐牌+半刀 (山刀)

   

  Hojoundō: Bantō happō
  Kihon kumite, Renzoku kumite
  Kata+Bunkai: Tinbē no kata ichi 

Honbu dojo optional teachings:

Tokumine no kon 徳嶺の棍

Kubo no kon 久保之棍

Yuniga no kon 与根川 (米川) 之棍

Yara no kon 屋良之棍

Shirataru no kon 白樽之棍

Hanzangwa no kon 平安山小之棍

Mega Chikudon nu sai 前川筑登之釵

Gusan グーサン

Ungwa no Tekkō 雲小之鉄甲

Sansetsukon dai ni 三節棍第二

Tan sansetsukon 短三節棍

Tinbē dai ni 籐牌第二

Nunti-sai no kata 貫手釵之型

Yonsetsukon 四節棍

Suruchin 双流星

Ryōshin no Tecchu 良眞之鉄柱

Chō-Gama 長鎌

Ittō-Gama 一刀鎌

Chichi-Kama 月鎌

Suruchin-Kama 双流星鎌

Furi-Gama 振鎌

Kuruman Bō 車棒

Shuriken 手裏剣

Unisuruchin 處理双流星

Hakutsuru-Sōtō 白鶴双刀