Calligraphy

Yotsu no chikara / The four powers

Ichi. Kiku chikara / First. The power to listen
Ni. Miru chikara / Second. The power to see
San. Kangaeru chikara / Third. The power to think
Yon. Tsutsukeru chikara / Fourth. The power to continue

Calligraphy by Tsuneo Shimabukuro Sensei